klasterautomatyki.pl

Zwyczajne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki 28 czerwca 2021 r.

Dnia 28 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki. Podczas Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie Rady Organizacyjnej z działalności Klastra w 2020 r. oraz udzielono absolutorium członkom Rady Organizacyjnej z wykonania obowiązków w 2020 r. Ponadto powołano Radę Organizacyjną Klastra na kolejną kadencję w składzie Józef Gregorczyk - Przewodniczący Rady, Zenon Pawlak i Przemysław Dankiewicz oraz wybrano na kolejną kadencję INTECH-ZAP Sp. z o.o. na Koordynatora Klastra.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania będące następstwem pandemii Walne Zgromadzenie zawiesiło działalność Ostrowskiego Klastra Automatyki od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w celu ograniczenia kontaktów w 2020 r. nie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki.
W celu „zamknięcia” 2019 r. i ustalenia planów na 2020 r. członkowie Klastra oddali swoje głosy w indywidualnym zbieraniu głosów przeprowadzonym przez Koordynatora Klastra w porozumieniu z Radą Organizacyjną Klastra.
W drodze indywidualnego zbierania głosów zatwierdzono sprawozdanie Rady Organizacyjnej z działalności Klastra w 2019 r., udzielono absolutorium członkom Rady Organizacyjnej z wykonania obowiązków w 2019 r. oraz zatwierdzono plan działania Klastra na 2020 r.

Targi SOLAR POWER INTERNATIONAL

W dniach 23-26 września 2019 r. w Salt Lake City (USA) odbyły się targi SOLAR POWER INTERNATIONAL, w których wzięły udział - w ramach stoiska regionalnego Województwa Wielkopolskiego - firmy będące członkami OSTROWSKIEGO KLASTRA AUTOMATYKI, tj. ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. i ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o. Targi te stanowią główny element odbywającej się każdego roku imprezy North America Smart Energy Week będącej spotkaniem specjalistów z dziedziny energii słonecznej i wiatrowej, inteligentnej energii, magazynowania energii oraz wodorowych ogniw paliwowych.

Firmy wielkopolskie biorące udział w targach reprezentowały obszar Inteligentnych Specjalizacji „Rozwój oparty na ICT”, „Przemysł jutra” i „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”.

Udział w targach zorganizowany został w ramach Projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu. Celem udziału w targach SOLAR POWER INTERNATIONAL było promowanie przedsiębiorstw Województwa Wielkopolskiego poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów z innymi wystawcami i uczestnikami targów.

Podczas targów przedstawiciele wielkopolskich firm przeprowadzili liczne rozmowy z przedsiębiorcami i specjalistami reprezentującymi sektor czystej energii, zaś stoisko Województwa Wielkopolskiego odwiedzili lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Polonii w Utah.