klasterautomatyki.pl

22 września 2015 - III KONGRES KLASTRÓW POLSKICH

22 września 2015 r.
Sejm RP w Warszawie
III KONGRES KLASTRÓW POLSKICH

Przedstawiciele Ostrowskiego Klastra Automatyki będą uczestniczyli w III Kongresie Klastrów Polskich.
Kongres Klastrów Polskich to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie w kraju poświęcone tematyce klastrowej i wspaniała inicjatywa Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, posiadającego istotne znaczenie w kształtowaniu polityki gospodarczej kraju. Dotychczasowe edycje Kongresu cieszyły się dużym zainteresowaniem - wydarzenie z roku na rok przyciąga rosnącą liczbę przedstawicieli środowisk klastrowych, przedsiębiorców, naukowców oraz władz regionalnych. To szansa na wymianę doświadczeń, promowanie idei współpracy pomiędzy firmami oraz współdziałanie w celu rozwiązania problemów.

W tym roku w pierwszej części kongresu omówione zostaną zagadnienia z zakresu wsparcie Klastrów z wykorzystaniem środków publicznych - (czy jest (sens) o co się starać?).
Tematy:
1.    Bezpośrednie formy wspierania i finansowania działalności Klastrów z wykorzystaniem funduszy UE 2014-2020.
2.    Rola Instytucji Krajowych Klastrów Kluczowych.
3.    Internacjonalizacja Klastrów.
4.    Regionalne formy bezpośredniego wsparcia Klastrów.
5.    Wsparcie działalności Klastrów z wykorzystaniem funduszy UE w latach 2007-2013 (co udało się osiągnąć - podsumowanie).

Druga część kongresu poświęcona będzie nowym narzędziom wspierania innowacji w Polsce i roli Klastrów w ich wdrażaniu i wykorzystywaniu.
Tematy:
1.    Ekosystemy innowacji.
2.    Strategiczne programy badawcze.
3.    Horyzont 2020 - czy warto się starać?

Trzecia część natomiast będzie dotyczyła zagadnienia „Jak rozwinąć ekosystem innowacji i intensyfikować badania i rozwój nowych technologii w Klastrze?”
Tematy:
1.    Ekosystemy innowacji od pomysłu do rynku - jak tworzyć sprzyjające warunki do powstawania nowych firm technologicznych w Klastrach?
2.    Współpraca B+R w Klastrach.
3.    Efektywny transfer technologii - jak uwolnić potencjał jednostek naukowych w Klastrach?