klasterautomatyki.pl

Zwyczajne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki

Zwyczajne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki
24 czerwiec 2016 r.

W dniu 24 czerwca przy udziale prawie wszystkich obecnych członków klastra odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki, podczas którego zatwierdzono sprawozdanie Rady Organizacyjnej z działalności Klastra za 2015 r., udzielono absolutorium Radzie Organizacyjnej Klastra oraz zatwierdzono plan działania Klastra na 2016 r. Spotkanie było też okazją do szerszego omówienia działań klastra w 2016 r. polegających m.in. na nawiązaniu kontaktów z innymi klastrami, szczególnie z Niemiec i Francji oraz udziału we wspólnych misjach gospodarczych.