klasterautomatyki.pl

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki 28 czerwca 2018 r.

W dniu 28 czerwca 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki, w którym wzięli udział przedstawiciele siedmiu członków Klastra. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Organizacyjnej z działalności Klastra w 2017 r., udzieliło absolutorium członkom Rady Organizacyjnej Klastra z wykonania obowiązków w 2017 r. oraz zatwierdziło plan działania Klastra na 2018 r. Podczas spotkania omówiono m.in. problem dotyczący zasobów kadrowych w poszczególnych branżach.