klasterautomatyki.pl

Zwyczajne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki 24 czerwca 2019 r.

Dnia 24 czerwca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki. Podczas Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie Rady Organizacyjnej z działalności Klastra w 2018 r., udzielono absolutorium członkom Rady Organizacyjnej z wykonania obowiązków w 2018 r. oraz zatwierdzono plan działania Klastra na 2019 r. Ponadto powołano Radę Organizacyjną Klastra na kolejną kadencję w składzie Józef Gregorczyk - Przewodniczący Rady, Zenon Pawlak i Przemysław Dankiewicz oraz wybrano na kolejną kadencję INTECH-ZAP Sp. z o.o. na Koordynatora Klastra.