klasterautomatyki.pl

Zwyczajne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki 28 czerwca 2021 r.

Dnia 28 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki. Podczas Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie Rady Organizacyjnej z działalności Klastra w 2020 r. oraz udzielono absolutorium członkom Rady Organizacyjnej z wykonania obowiązków w 2020 r. Ponadto powołano Radę Organizacyjną Klastra na kolejną kadencję w składzie Józef Gregorczyk - Przewodniczący Rady, Zenon Pawlak i Przemysław Dankiewicz oraz wybrano na kolejną kadencję INTECH-ZAP Sp. z o.o. na Koordynatora Klastra.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania będące następstwem pandemii Walne Zgromadzenie zawiesiło działalność Ostrowskiego Klastra Automatyki od dnia 1 sierpnia 2021 r.