klasterautomatyki.pl

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki 28 czerwca 2018 r.

W dniu 28 czerwca 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Klastra Automatyki, w którym wzięli udział przedstawiciele siedmiu członków Klastra. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Organizacyjnej z działalności Klastra w 2017 r., udzieliło absolutorium członkom Rady Organizacyjnej Klastra z wykonania obowiązków w 2017 r. oraz zatwierdziło plan działania Klastra na 2018 r. Podczas spotkania omówiono m.in. problem dotyczący zasobów kadrowych w poszczególnych branżach.

TARGI VIETNAM MEDI-PHARM 2018

W dniach  9 – 12 maja 2018  roku w Hanoi odbywały się  targi  Vietnam MEDI-PHARM wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne technologie medyczne”.

W targach tych wzięły udział firmy będące członkami OSTROWSKIEGO  KLASTRA AUTOMATYKI : ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o., ELEKTROSERV – ZAP Sp. z o.o., NOVASTER Sp. z o.o., INTECH – ZAP Sp. z o.o.

Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.  www.umww.pl

Targi były doskonałą okazją do zaprezentowania  swoich ofert przez każdą  z firm oraz zapoznania się z ofertami sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego firm azjatyckich biorących udział w targach.

 

TARGI „HKTDC HONG KONG Medical Devices and Supplies Fair 2018”

W dniach  7 – 9 maja 2018  roku w Hong Kongu odbywały się  targi „HKTDC Hong Kong Medical Devices and Supplies Fair 2018” wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne technologie medyczne”.

W targach tych wzięły udział firmy będące członkami OSTROWSKIEGO  KLASTRA AUTOMATYKI : ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o., ELEKTROSERV – ZAP Sp. z o.o., NOVASTER Sp. z o.o., INTECH – ZAP Sp. z o.o.

Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Targi były doskonałą okazją do zaprezentowania  swoich ofert przez każdą  z firm oraz zapoznania się z ofertami sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego firm azjatyckich biorących udział w targach. www.umww.pl